ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
   
 
   + รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลยะหา
   - ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
 
  - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

+ พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เงื่อนไขหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก, ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก) สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารที่แนบ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2556