ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล
   
 
   + รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
  - ตําแหน่งหัวหน้ากองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ๖ )   
+ พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เงื่อนไขหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก, ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก) สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารที่แนบ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2556