ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2555
   
 
   

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยะหา จะดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาญัตติของผู้บริหาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จึงขอเชิญชวน ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ได้ในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลยะหา 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2555