รูปเทศบาลตำบลยะหา

แผนที่เขตชุมชนเทศบาลยะหา
 
          ที่ตั้งและขนาด
 
          เทศบาลตำบลยะหา  ตั้งอยู่ในเขตตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา มีพื้นที่เขตเทศบาล  ๑.๘๙  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาตามทางหลวงหมายเลข   ๔๐๖๕  เป็นระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร
   
          อาณาเขตติดต่อ
            ด้านเหนือ                                                                                        
                    -  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากทางหลวงสายยะหา  -   ตาชีตรงกับที่บรรจบกับลำน้ำปะเหะฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก  ๗๐  เมตร
                    -  จากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นฉากกับทางหลวงสายยะหา – ตาชี    ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดห่างฟากตะวันออกของทางหลวงสายยะหา – บ้านเนียง ไปทางทิศตะวันออก ๑๕๐ เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๒
            ด้านตะวันออก
                    จากหลักเขตที่ ๒  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของทางหลวงสายยะหา – บ้านเนียง ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของคลองตาชี  ซึ่งเป็นหลักที่  ๓
            ด้านใต้
                    จากหลักเขตที่  ๓  เลียบตามฝั่งเหนือของคลองตาชี     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากตะวันตกของทางหลวงสายยะหา – ปะแต ไปทางทิศตะวันตก  ๗๐  เมตร    ซึ่งเป็นหลักที่  ๔
 

          ด้านตะวันตก
                    จากหลักที่  ๔  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่  ๑

   
 

        สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

 
          สภาพภูมิประเทศ
                    เทศบาลตำบลยะหา  ตั้งอยู่บนที่ราบใกล้เนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
มีลำคลองเป็นแนวเขตเทศบาลทางทิศใต้
              ลักษณะภูมิอากาศ
                    ภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลยะหา   มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น   เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๗- ๒๘  องศาเซลเซียส มี ๒ ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม  ส่วนฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม
   
          ด้านการเมืองการปกครอง
 

          เขตการปกครอง
                    เขตการปกครองของเทศบาลตำบลยะหา  ประกอบด้วย  ชุมชน  ๕  ชุมชน  ดังนี้
                             1. ชุมชนตลาดยะหา
                             2. ชุมชนบ้านคละ
                             3. ชุมชนกาปงยาฮา
                             4. ชุมชนกาปงนือเร็ง
                             5. ชุมชนบือแนแจเกาะ

   
 

          ประชากร 
                    ประชากร  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   มีจำนวน   ๒,๗๖๘  คน  เป็นชาย ๑,๓๙๑  คน  หญิง  ๑,๓๗๗  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลจำนวน  ๖๔๔  ครัวเรือน